Coronamaatregelen op het PNC

Landelijk protocol

De sociale partners in het onderwijs (AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad) hebben het protocol ‘Onderwijs tijdens corona – heropening’ ontwikkeld op basis van de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol is van kracht sinds 1 maart.

PNC-protocol

In de uitschuifbare menu’s hieronder worden de verschillende onderdelen beschreven die te maken hebben met het coronavirus en het Pieter Nieuwland College. Dit document is aangepast in maart 2021. In het eerste deel wordt ingegaan op de opening van de school per 7 juni 2021. Vervolgens wordt beschreven wat de richtlijnen zijn rond coronaklachten, (zelf)testen, besmettingen en onderwijs op afstand.

 

Opening PNC per 7 juni 2021

We hebben besloten dat wij met ingang van maandag 7 juni de school volledig openen. Dat betekent dat vanaf die datum alle leerlingen voor hun lessen op school worden verwacht, tenzij ze vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus (zie de richtlijnen hieronder).

Wij zijn blij dat we alle leerlingen weer tegelijk kunnen verwelkomen. Mocht een leerling daarbij op problemen stuiten dan verzoeken we jullie om contact op te nemen met de mentor.

Hoe kom ik aan zelftests?

Om op een verantwoorde, veilige manier volledig open te kunnen gaan stelt het kabinet zelftesten beschikbaar aan school, zodat leerlingen en personeel zichzelf twee keer per week kunnen testen.

 • Iedere week ontvangt de leerling twee testen om thuis te gebruiken.
 • Het testen gebeurt op vrijwillige basis. Wel is het zo dat hoe meer leerlingen zichzelf testen, hoe kleiner de kans is op besmettingen op school.
 • Let wel: deze zelftesten kan je alleen gebruiken als je geen coronaklachten hebt. Heb je wel klachten dan laat je je testen via de GGD.

Hoe gebruik ik de zelftest?

 • De zelftest is minder ingrijpend dan de test van de GGD. Het wattenstaafje hoeft niet in de keelholte, alleen in de neus.
 • Het wattenstaafje hoeft niet zo ver in de neus, maar wordt alleen een aantal keren rondgedraaid in de neusholte.
 • Bij de zelftest zit een duidelijke instructie hoe deze moet worden afgenomen. Via deze link tref je ook een heldere uitleg aan. Ook zijn er verschillende instructiefilmpjes, afhankelijk van het merk van de zelftest.

Richtlijnen voor leerlingen

Hieronder worden de richtlijnen beschreven rond coronaklachten, testen, besmettingen en onderwijs op afstand.

Wanneer kom je niet naar school?

 • Bij de volgende klachten blijf je thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, bij verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Bij koorts en/of benauwdheidsklachten van iemand anders uit je huishouden blijf je ook thuis. Ben je al op school als je klachten krijgt? Je meldt je af bij je leidinggevende en de roostermaker.
 • Als je nauw contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus en je door de GGD bent geïnformeerd dat je in quarantaine moet, blijf je ook thuis.
 • Op het moment dat je niet naar school komt, dan volg je de standaardprocedure voor ziekmelden en kun je de lessen online volgen.

Testen

 • Volgens het advies van het kabinet neemt elke medewerker en leerling twee keer per week een zelftest af. Als die positief is, neem je contact op met de GGD voor een PCR-test.
 • Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten moet zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen. Tot je de uitslag krijgt, blijf je in ieder geval thuis.
 • Met ingang van 1 december 2020 veranderen de regels voor quarantaine. Moet je in quarantaine omdat je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, dan kun je na 5 dagen na het laatste contactmoment een PCR-test doen. Als de uitslag negatief is en je geen klachten hebt, dan mag je weer naar school.

Leerling besmet met het coronavirus

Wanneer een leerling besmet is met het coronavirus dan is het van belang dat ouders zo snel mogelijk school daarover informeren. Dat kan telefonisch, maar dat kan ook door een mail te sturen naar verzuim@pieternieuwland.nl én ook naar de mentor en afdelingsleider.

De onderstaande stappen worden vervolgens genomen (bron: https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/)

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (>15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 5 dagen in quarantaine. Dit geldt ook voor medeleerlingen die frequent en intensief contact hebben gehad met de positief geteste leerling. De overige medewerkers en klasgenoten mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die kunnen duiden op COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

 • Hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaineadviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling op en buiten school frequent en intensief contact gehad met vrienden? Dan gaan zij ook in quarantaine.
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt een jeugdarts contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.
 • De GGD informeert de nauwe contacten en de vrienden die ook in quarantaine gaan.

Dit doet het PNC

De school informeert de leerlingen en de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. De docenten van de leerling worden door de mentor of de afdelingsleider geïnformeerd, hierbij wordt de naam van de leerling genoemd. De overige medewerkers krijgen een mail dat er een besmetting in een leerjaar is. In deze mail wordt geen naam genoemd. De brieven (brief 2, brief 3, brief 4) die we sturen staan onderaan deze pagina.

De mentor heeft vervolgens contact met de leerlingen die corona hebben of die uit voorzorg thuis in quarantaine moeten blijven. De mentor bespreekt de voortgang op school en het deelnemen aan online-onderwijs.

Wanneer er 3 of meer positief geteste leerlingen in een klas zijn, dan neemt de schoolleiding contact op met de GGD om te bespreken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

De verzuimcoördinator houdt het aantal besmettingen bij en communiceert hierover met de schoolleiding.

Online les krijgen als je zelf thuis zit

 1. Je volgt de lessen online volgens je lesrooster. De camera staat aan.
 2. In Magister of in de planner staat al het huiswerk. Indien andere platforms, zoals Teams, gebruikt worden voor opdrachten wordt daarnaar verwezen in Magister of de planner.
 3. Tijdens de les kan je chatten in Teams met de docent, maar alleen indien die aangeeft dat dit mogelijk is.

Met docenten is afgesproken dat leerlingen die thuis blijven volgen de lessen thuis, de andere leerlingen zitten fysiek in de les. Voor de les geldt de volgende minimale eis: De les wordt met alle leerlingen (fysiek en online) opgestart. Daarbij staat de camera van de leerling aan. De focus ligt op de leerlingen in de klas. Het eerste deel van de les wordt gezamenlijk gevolgd. Daarna kan de docent differentiëren tussen de twee groepen. De docent is daarbij verder vrij om de les, ook voor de leerlingen thuis, vorm te geven zijn naar zijn/haar eigen idee. De les wordt gezamenlijk afgesloten met de camera van de leerling aan.

Algemene gedragsregels voor leerlingen tijdens digitale lessen

 • Zorg ervoor dat je op tijd klaar zit voor de digitale les.
 • De camera is aan.
 • De digitale les is gewoon onderwijs. Zoek daarom een rustig plekje, bijvoorbeeld in een slaapkamer, om de les te kunnen volgen.
 • Het volgen van de les is alleen voor de leerlingen. Het is niet toegestaan om anderen (ouders of vrienden) mee te laten kijken.
 • Het is niet toegestaan om beelden van de les op te nemen en/of te verspreiden. Het is wettelijk verboden om zonder toestemming afbeeldingen en screenshots te maken van leraren en medeleerlingen (en deze te delen op openbare sociale media).
 • Om tijdens de les te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat praten of dat jouw geluid in de hele klas te horen is, zet je standaard de microfoon uit. Je zet de microfoon alleen aan als de docent dat van je vraagt.

Online les krijgen als je docent thuiszit

In Zermelo staat dat je online les hebt. Dit betekent dat je docent thuis zit. In Zermelo staat in welk lokaal je moet zijn. In dit lokaal is meestal een opvangdocent aanwezig. Je gaat naar Magister om via Teams deel te nemen aan de les. Je zorgt ervoor dat je een opgeladen iPad en oordopjes bij je hebt. Alle leerlingen volgen de les met oordopjes in.

Brief 1: voor leerling en ouders bij besmette collega

Vandaag bereikte ons het bericht dat een docent die lesgeeft aan de klas van uw zoon/dochter positief getest is op het coronavirus. De docent zit thuis in quarantaine en heeft van de GGD te horen gekregen weer naar school te mogen indien deze 24 uur klachtenvrij is na de quarantaineperiode.

De GGD informeert ons als wij bepaalde maatregelen moeten nemen. Vooralsnog is er geen reden tot (aanvullende) maatregelen. Het blijft wel belangrijk dat uw zoon of dochter zelf alert blijft op eventuele verschijnselen die kunnen duiden op Corona.

Zodra wij vanuit de GGD nieuwe informatie hebben, zullen we u uiteraard meteen op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de afdelingsleider,

Joost Eijkhout

Rector a.i. Pieter Nieuwland College

Brief 2: voor leerling en ouders bij besmette leerling

Geachte leerlingen en ouders/verzorgers,

Vandaag bereikte ons het bericht dat een leerling in (klas) positief getest is op het coronavirus. De leerling zit thuis in quarantaine en heeft van de GGD te horen gekregen weer naar school te mogen indien deze 24 uur klachtenvrij is na de quarantaineperiode.

De GGD informeert ons als wij bepaalde maatregelen moeten nemen. Vooralsnog is er geen reden tot (aanvullende) maatregelen. Het blijft wel belangrijk dat uw zoon of dochter zelf alert blijft op eventuele verschijnselen die kunnen duiden op Corona.

Zodra wij vanuit de GGD nieuwe informatie hebben, zullen we u uiteraard meteen op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de afdelingsleider,

Joost Eijkhout

Rector a.i. Pieter Nieuwland College

Brief 3: voor collega's bij besmette leerling

Beste collega’s,

De brieven uit de bijlage worden vandaag verstuurd naar de ouders en leerlingen van (klas). In deze klas is een leerling positief getest op het coronavirus. De docenten van (klas) worden door de mentor geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

(afdelingsleider)