Boekenfonds

Het leermiddelenfonds regelt de inkopen van leermiddelen voor de leerlingen. Hiertoe behoren niet alleen de boeken voor thuis, maar ook de boeken die op school gebruikt worden en voor sommige vakken ook andere materialen. VO-scholen stellen schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan hun leerlingen. Ouders schaffen zelf de boeken en materialen aan die niet onder deze overheidsmaatregel vallen. Voorbeelden zijn een rekenmachine, schriften etc. Zie ook de website van de overheid

Op de boekenlijst worden drie soorten ‘artikelen’ onderscheiden:

  • Huurartikelen; deze worden aan het eind van de cursus weer ingeleverd, er mag dus niet in geschreven worden. Hieronder vallen alle leer-/theorieboeken, maar ook enkele verwerkingsboeken en opdrachtenboeken. De boeken worden in minimaal 4 jaren afgeschreven.
  • Koopartikelen; deze worden voor één jaar door de school aangeschaft, het gaat om een deel van de werkboeken, licenties, tekenmateriaal etc.
  • Schoolartikelen; deze liggen in het lokaal. Voorbeelden zijn: atlassen, woordenboeken, Bijbels, extra oefenstof, nakijkboeken etc.

Voorin de ‘huurboeken’ staat een stempel waarin de klas, naam en leerjaar moeten worden ingevuld. Ook moeten deze boeken worden gekaft, om nodeloze slijtage te voorkomen. Het kaftpapier mag niet op het boek worden vastgeplakt en er mag geen gebruik worden gemaakt van rekbare kaften.

Aan het eind van de cursus moeten alle ‘huurboeken’ worden ingeleverd. Als een boek ontbreekt of duidelijk ‘mishandeld’ is, wordt een boete opgelegd. Bij boeken die net ingevoerd zijn is de boete 85% van de nieuwwaarde, voor boeken die langer in gebruik zijn wordt 66% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. De boetes dienen vóór het einde van het schooljaar contant te worden voldaan, het Boekenfonds heeft geen eigen bankrekening. De ouders/verzorgers ontvangen een brief op het huisadres waarin de hoogte van de boete wordt medegedeeld en de dag waarop de betaling uiterlijk dient plaats te vinden. Als de boete niet tijdig wordt betaald, worden aan het begin van het nieuwe schooljaar geen nieuwe schoolboeken verstrekt totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
In Magister is een individueel overzicht beschikbaar van de benodigde leermiddelen.

I.v.m. de nieuwe bekostigingsregels, mag in een aantal werkboeken niet geschreven worden. De docenten van de betreffende vakken weten hiervan.

Heeft u vragen, mail deze dan naar pnc-boeken@pieternieuwland.nl.