Ondersteuning

De kracht van de school

Eén van de sterke punten van het PNC is de zorgzame leeromgeving. Deze is vooral mogelijk door de betrokkenheid van het personeel van de school. Leerlingen en personeel kennen elkaar goed, waardoor een omgeving ontstaat waarin onze leerlingen zich thuis voelen.
Het PNC staat voor een goed en veilig schoolklimaat om de schoolcarrière van een leerling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als school willen we onze leerlingen passend onderwijs aanbieden en oog hebben voor de ontwikkeling van de leerling als mens. Passend onderwijs betekent hierbij dat een leerling het onderwijs kan volgen dat bij zijn/haar capaciteiten aansluit.

Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Ondersteuning bij taal en rekenen Hoe werkt de school hieraan?
Taal Volgen van de resultaten van de onderbouwleerlingen in klas één voor Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen door middel van Diatoets. Indien nodig volgen van steunlessen taal of rekenen die op school geboden worden.
Dyslexie Het PNC hanteert een dyslexieprotocol. Extra ondersteuning wordt geboden door de remedial teacher. Dyslectische brugklassers krijgen aan het begin van het schooljaar extra lessen om te helpen bij het leren van talen. Zie hier een uitgebreider overzicht: link.
Rekenen Zie taal
Dyscalculie Leerlingen met dyscalculie krijgen extra tijd bij toetsen indien nodig, of recht op gebruik van enkele hulpmiddelen. Zie hier een uitgebreider overzicht: link.
 

 

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?
Meer- en hoogbegaafdheid Indien nodig krijgen deze leerlingen begeleiding van de remedial teacher op het gebied van executieve functies. Als ze in de plusklas zitten worden ze door de docenten uitgedaagd, bijvoorbeeld in het leerlab.
Disharmonische intelligentie Indien nodig krijgen deze leerlingen begeleiding van de remedial teacher.
 

 

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie Begeleiding op dit gebied ligt allereerst bij de mentoren en vakdocenten. Extra ondersteuning door de Begeleider Passend Onderwijs.
Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken In het eerste leerjaar wordt in de mentorlessen gewerkt met de methode: “Tumult” om de leerlingen studievaardigheden aan te leren.
In de hogere leerjaren ondersteuning in eerste instantie door de mentoren en de vakdocenten.
Intensievere ondersteuning door de remedial teacher of de Begeleider Passend Onderwijs.
 

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden Tijdens de lessen LO wordt het vergroten van de sociale vaardigheden van de leerlingen impliciet in de lesinhoud verweven.
Angst en stemming (incl. faalangst) Er zijn op school docenten als trainer opgeleid om faalangst te herkennen en te reduceren door middel van een faalangstreductietraining.
Extra ondersteuning op dit gebied kan door de counselor van de school worden geboden.
Omgaan met grenzen Er kan ondersteuning door de ouder- en kindadviseur of de counselor worden ingezet. In de tweede klassen wordt een cursus “wensen en grenzen” gegeven.
Middelengebruik en verslaving Inzet van GGD of andere externen.
 

 

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek De school hanteert een medisch protocol. Bij veelvuldige ziekmeldingen volgt een aanmelding bij de GGD.
Bij slechtziendheid of slechthorendheid kan een laptop als hulpmiddel voor de leerling worden ingezet. Verdere ondersteuning kan door de remedial teacher worden geboden.
De jeugdarts wordt ingezet om de belastbaarheid van een leerling te bepalen. Bij beperkte belastbaarheid kan een aangepast rooster worden ingezet.
 

 

Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/
vrije tijd
Ondersteuning kan via de ouder- en kindadviseur worden geboden.
 

 

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?
Persoonlijke kortdurende begeleiding op sociaal-emotioneel gebied Vertrouwensdocent en counselor kunnen worden ingezet bij diverse sociaal-emotionele problematiek.

 

Klik hier voor het ondersteuningsplan PNC en

Klik hier voor het ondersteuningsaanbod.

Klik hier voor het dyslexieprotocol en hier voor het dyscalculiebeleid.